עקרונות התנועה

 1. הגשמתה של “תוכנית ירושלים (התשכ”ח)” של הקונגרס הציוני העולמי.
 2.  קיבוץ גלויותיו של העם היהודי לארץ-ישראל, קליטתו במולדתו ושילובו בה.
 3. טיפוח האהבה בלב העם היהודי לארץ ישראל וההכרה באחדות הגורל של בני העם היהודי באשר הם.
 4. שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, כזכות טבעית והיסטורית, כאמור במגילת העצמאות, וכזכות נצחית שאינה ניתנת לערעור.
 5. יישובם ופיתוחם של כל חלקי ארץ ישראל והחלת ריבונותה של מדינת ישראל עליהם.
 6. קיום וחיזוק הריבונות של מדינת ישראל ושלום-אמת עם שכניה.
 7. השרשת ערכיה הנצחיים של מסורת ישראל בחינוך ובחיי המדינה, תוך כיבוד הפרט וחירויותיו, שמירתם של ערכי המוסר וטוהר המידות בחברה ובמשטר בישראל.
 8. קיומו של משטר ממלכתי-דמוקרטי במדינת ישראל: הבטחת עליונות החוק, זכויות האדם והאזרח, חופש המצפון, חירויות הפרט, שוויון זכויות והזדמנות לכל אזרחי מדינת ישראל ומניעת כל אפליה על רקע מין, עדה, מעמד או השקפה.
 9. ביצורה הכלכלי של מדינת ישראל ויצירת תנאים נאותים לצמיחה כלכלית ולכינון משק חופשי ותחרותי, המבוסס על יוזמה פרטית וחופשית, תוך צמצום המעורבות הממשלתית במשק.
 10. שמירה על מגע הדוק בין גופי התנועה שבארץ ישראל לבין אלו שבתפוצות.
 11. פעולה בקרב יהדות העולם למען גיוסה לחיזוק מדינת ישראל.
 12. פעולה בישראל וברחבי העולם כדי להדוף תופעות של אנטישמיות, להגיב להן ולחנך למניעתן.
 13. העמקת החינוך היהודי הציוני-לאומי בקרב הנוער בתפוצות, כדי לעודד עליה לישראל והתיישבות בה, למנוע התבוללות, להגברת הזיקה לעם ישראל, למורשתו ולתרבותו ועל מנת לטעת בעם את ערכי התנועה.
 14. ניהול ותיאום של פעולותיהם של התנועה בישראל ושל סניפיה בתפוצות, מוסדות וארגונים יהודיים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, בקרב ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית, הקונגרס היהודי העולמי, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד והוועד הפועל הציוני.
 15. יצירת תנאי פעולה מתאימים ותפעול שוטף של מוסדות התנועה הקבועים בתקנון הפנימי שלה.
 16. עידוד וניהול כל פעולה ציונית.
 17. קידום ושיפור המנגנונים העוסקים בקליטת העלייה בישראל וקידום ענייניהם וזכויותיהם של העולים החדשים בישראל ומול מוסדות שונים.
 18. שיתוף פעולה עם גופים שונים, ציבוריים ואחרים, לשם קידום העניין הציוני בישראל ומחוצה לה.
 19. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תהיינה לתנועה הסמכויות הדרושות לעשות כל מיני פעולות, בין בישראל ובין מחוצה לה, שייראו מועילות או רצויות לשם השגת המטרות וקידומן, כולן או מקצתן.